"Lidé se často ptají, kolik je budou stát moje služby, ale málokdy ví, kolik zaplatí, když mých služeb nevyužijí." 

Dostupné tarify servisní péče

Komu nestačí spolupráce s "prodejcem", ale chtěl by služby poradce, nechť si vybere níže.

VIP
1390 Kč
Měsíčně
Pro klienty, kteří ocení přednostní obsluhu, častou aktualizaci portfolia, právní poradnu, nebo pro podnikatele s investičními nemovitostmi.
Finanční plán
Aktualizace 1x za 6 měsíců
Právní klinika EUCS
Zpracování veškeré administrativy
Konzultace
Online archiv dokumentace
Hlídání důležitých termínů
Daňová asistence (zejm. investice)
Optimalizace výdajů domácnosti
Pomoc v oblasti investičních realit
Online aktuality
Přednostní odbavení dotazů
Poradce na telefonu
Přehled změn majetku
Konzultace s realitními odborníky
Chci VIP servis
a dostat všechny dostupné služby a garance
 • Garance EUCS
  Odběratel má právo na zajištění bezplatného zastoupení společností EUCS a s ní spolupracující advokátní kanceláří / advokátem při vzniku pojistné události ze životního a úrazového pojištění, havarijního pojištění, pojištění domácnosti a pojištění nemovitosti. Odběratel má rovněž právo na zajištění bezplatné konzultace nároků z jiných oblastí pojištění se zvýhodněnými podmínkami případného zastoupení pro řešení nezaviněných dopravních nehod a pracovních úrazů. Kompletní podmínky služby najdete níže.
 • Právní klinika EUCS
  Odběratel má právo na zajištění bezplatné konzultace v případě jakékoli pojistné události nebo právního problému z běžného občanského života. V případě pojistné události ze životního a úrazového pojištění, havarijního pojištění, pojištění domácnosti a pojištění nemovitosti vzniká Odběrateli právo na zajištění bezplatného zastoupení společností EUCS a s ní spolupracující advokátní kanceláří / advokátem při uplatňování práv z pojištění a vymáhání nároků z pojištění. Pro jiné oblasti pojištění má Odběratel právo na zajištění zastoupení za zvýhodněných podmínek. Při řešení právních problémů nad rámec bezplatné konzultace má Odběratel právo na zajištění pomoci specializovaného advokáta nebo odborníka za zvýhodněných podmínek. Kompletní podmínky služby najdete níže.
 • Aktualizace finančního plánu
  Poskytovatel asistuje Odběrateli při řešení otázek týkajících se jeho finanční situace a celkového majetku. Odběratel má právo na osobní schůzku, na které je mu prezentován přehled stávajícího portfolia produktů a majetku a plnění finančních cílů. Podle informací sdělených Odběratelem jsou na schůzce aktualizovány finanční cíle Odběratele, jeho cashflow a podklady pro finanční plán.
 • Aktualizace portfolia pojistných smluv
  Poskytovatel asistuje Odběrateli při aktualizaci jeho portfolia pojistných smluv. Odběratel je Poskytovatelem informován o aktuální situaci na trhu, aby měl Odběratel možnost zvolit si optimální řešení. Obsahem této služby je také obecné informování o vývoji a možnostech na pojistném trhu za účelem zvyšování znalostí Odběratele, jeho finanční gramotnosti a orientace na pojistném trhu.
 • Aktualizace portfolia úvěrů
  Poskytovatel asistuje Odběrateli při aktualizaci jeho portfolia úvěrových smluv. Odběratel je Poskytovatelem informován o aktuální situaci na trhu, aby měl Odběratel možnost zvolit si optimální řešení. Obsahem této služby je také obecné informování o vývoji a možnostech na úvěrovém trhu za účelem zvyšování znalostí Odběratele, jeho finanční gramotnosti a orientace na úvěrovém trhu.
 • Aktualizace portfolia investic
  Poskytovatel asistuje Odběrateli při aktualizaci jeho portfolia investičních smluv. Odběratel je Poskytovatelem informován o aktuální situaci na trhu, aby měl Odběratel možnost zvolit si optimální řešení. Obsahem této služby je také pravidelné obecné informování o vývoji a možnostech na finančním trhu, příp. osvětové a metodické informace a materiály, to vše za účelem zvyšování znalostí a kompetencí a finanční gramotnosti Odběratele. Na vyžádání je Odběratel Poskytovatelem informován o aktuálních zvýhodněných nabídkách na trhu v obecné rovině.
 • Asistence při řešení pojistných událostí
  Poskytovatel zajistí na podnět Odběratele kvalifikované zhodnocení podmínek pojistné události Odběratele, případně osob jemu blízkých (za stanovených podmínek), z hlediska pojistné smlouvy, a to za účelem posouzení likvidity nároku na pojistné plnění a jeho případnou výši. Pokud by bylo takové zhodnocení podmínek pro svůj rozsah již pomocí při uplatňování práv z pojištění nebo by měl Odběratel zájem o odbornou pomoc při nahlášení takové pojistné události u pojišťovny a/nebo vymáhání nároků z takové pojistné události, zajistí Poskytovatel Odběrateli uvedené regulované služby u spolupracujícího specializovaného subjektu (advokáta nebo pojišťovacího makléře). Poskytovatel tak učiní se vším, co bude v jeho možnostech a je nezbytné pro likvidaci pojistné události (tzn. včetně komunikace s pojišťovnou a/nebo doložení potřebných podkladů, bude-li je mít k dispozici). Odběratel je povinen poskytovat Poskytovateli veškerou součinnost potřebnou k řádnému poskytnutí této služby, a to hlavně řádným a včasným doložením úplných podkladů.
 • Služby optimalizace výdajů domácnosti
  Poskytovatel zajistí Odběrateli na jeho podnět poskytnutí služeb souvisejících s chodem domácnosti. Jedná se o služby, které ovlivňují rodinný rozpočet a poskytují příležitost ke snížení pravidelných nákladů. Konkrétní výčet služeb je platný dle aktuální nabídky Poskytovatele.
 • On-line archivace produktové dokumentace
  Odběratel může nechat ukládat a archivovat dokumentaci k produktovému portfoliu na cloudovém úložišti či vlastním serveru Poskytovatele (dále jen „datové úložiště“), který má Poskytovatel pro tento účel zřízený. Na základě domluvy je produktová dokumentace Odběratele na datovém úložišti Poskytovatele průběžně shromažďována. Může zahrnovat i dokumenty a smlouvy o finančních a jiných produktech, které Odběratel sjednal s jinými osobami, či v rámci Služby optimalizace domácnosti. Odběratel má možnost kdykoli předat Poskytovateli dohodnutým způsobem dokumenty, které chce do produktové dokumentace zařadit. Poskytovatel převzaté dokumenty vyhodnotí a v návaznosti na jejich obsah případně vyrozumí Odběratele o nutnosti podniknout určité kroky, či dokument rovnou zařadí na datové úložiště. Poskytovatel si vyhrazuje právo nezařadit na datové úložiště dokumenty, jejichž důležitost, typ nebo obsah jsou dle jeho názoru nezpůsobilé k uchovávání na datovém úložišti, a to zejména z hlediska bezpečnosti a ochrany osobních údajů. O takové skutečnosti vyrozumí Odběratele. Odběratel má současně právo požadovat, aby byla část nebo celá produktová dokumentace vyřazena z datového úložiště a předána jemu či třetí osobě podle Odběratelových dispozic. Poskytovatel produktovou dokumentaci na datovém úložišti archivuje a třídí podle typu. Pokud to datové úložiště umožňuje, zřídí Poskytovatel Odběrateli nepřetržitý on-line přístup k jeho dokumentům, a to včetně kompletního přehledu uložené dokumentace. Služba nezahrnuje věcné hodnocení obsahu dokumentů, vyhodnocování výročí a splatnosti ani kontrolu korespondence, není-li to výslovně sjednáno. Dokumenty, které je dle zákona Poskytovatel povinen pro Odběratele uchovávat v rámci poskytnutých regulovaných služeb, jsou uchovávány Poskytovatelem zdarma.
 • Komplexní zpracování administrativy
  Poskytovatel poskytuje Odběrateli administrativní činnosti související s jeho majetkem; např. získání příslušných formulářů a podkladů k vyplnění Odběratelem, administrativní zpracování a zaslání potřebných dokumentů na jednotlivé instituce a zároveň vedení evidence odeslané dokumentace pro případné reklamace ve vztahu k institucím. U spotřebitelských úvěrů má Odběratel právo na bezplatné zpracování administrativy související s těmi spotřebitelskými úvěry, u kterých Poskytovatel obdržel odměnu přímo od jejich poskytovatelů.
 • Asistence v souvislosti s daňovým přiznáním
  Poskytovatel asistuje Odběrateli v souvislosti s daňovým přiznáním (daň z příjmů), zejména pro něj získá, zprostředkuje, zpracuje anebo uspořádá podklady pro přípravu daňového přiznání, jež se týkají finančních produktů, které Poskytovatel zprostředkoval anebo které mu Odběratel svěřil do správy. Tato služba nezahrnuje poskytování daňového poradenství, zajištění zpracování daňového přiznání či jeho podání ani jakoukoliv komunikaci s finančním úřadem, správou sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovnou či jiným orgánem veřejné moci nebo institucí.
 • On-line finanční aktuality
  Odběrateli jsou přes evidovanou e-mailovou adresu zasílány novinky a informace z finančního trhu. Odběratel je informován o případných ekonomických změnách a novinkách týkajících se finančních produktů a očekávaného vývoje na finančním trhu a finančních produktů. Odběratel má možnost položit Poskytovateli jakýkoliv upřesňující dotaz týkající se těchto finančních produktů.
 • Obecná konzultace s finančními odborníky pro soukromé účely
  Odběratel může využít možnosti získat všeobecné informace týkající se různých oblastí finančního trhu – pojištění, úvěry, hypotéky, poradenství v oblasti výnosnosti investičních nemovitostí apod.
 • Obecná konzultace s finančními odborníky pro podnikatele
  Odběratel může využít možnosti získat všeobecné informace týkající se různých oblastí finančního trhu jako jsou např. finanční programy, poradenství v oblasti výnosnosti investičních nemovitostí, analýzy produktů finančního trhu apod. Dále může Odběratel využít konzultace k tématu finančního zdraví svého podnikání.
 • Aktualizace finančního plánu 1× za ... měsíců
  Poskytovatel asistuje Odběrateli při řešení otázek týkajících se jeho finanční situace a celkového majetku. Odběratel má právo na osobní schůzku 1× za garantovaný počet kalendářních měsíců, na které je mu prezentován přehled stávajícího portfolia produktů a majetku a plnění finančních cílů. Podle informací sdělených Odběratelem jsou na schůzce aktualizovány finanční cíle Odběratele, jeho cashflow a podklady pro finanční plán.
 • Poradce na telefonu
  Poskytovatel zajistí Odběrateli přímý kontakt na Odběratelem zvoleného finančního poradce, na kterého se může obrátit při řešení aktuálních otázek a problémů týkajících se obecně finančního trhu a jeho produktů.
 • Přednostní odbavení
  Poskytovatel zajistí Odběrateli přednostní odbavení jeho požadavků se zpětnou reakcí finančního poradce do 1 pracovního dne od zadání konkrétního požadavku Odběratelem na e-mailovou adresu Poskytovatele uvedenou v této smlouvě. Zpětnou reakcí finančního poradce se rozumí kontaktování Odběratele se základním nástinem řešení takového požadavku Odběratele, odhadem časové náročnosti a předpokládaným termínem kompletního zpracování takového požadavku Odběratele, to vše do 1 pracovního dne.
 • Pomoc v oblasti investičních nemovitostí
  Poskytovatel zajistí na podnět Odběratele plán a časový horizont pro pořízení vhodné nemovitosti. V obecné rovině sestaví pro Odběratele postup pro pořízení nemovitosti pomocí finanční páky a informuje Odběratele o možných způsobech financování koupě této nemovitosti. Poskytovatel dále zajistí distribuci poptávky Odběratele po hodících se nemovitostech v rozsáhlé síti partnerů Poskytovatele zabývajících se realitami, kteří budou pro Odběratele vhodné nemovitosti aktivně vyhledávat. Po koupi nemovitosti Poskytovatel vždy nejpozději do 3 měsíců přepočítá finanční situaci Odběratele, díky čemuž bude Odběratel znát výnosnost a rentabilitu pořízené nemovitosti a možnosti koupě další investiční nemovitosti.
 • Konzultace s realitními odborníky
  Poskytovatel zajistí na podnět Odběratele konzultaci s realitními odborníky v širokém spektru otázek týkajících se realitního trhu. V rámci toho může být Odběrateli poskytnuta např. obecná konzultace pro soukromé účely, konzultace týkající se koupě/prodeje/pronájmu nemovitosti, zprostředkování prodeje/pronájmu nemovitosti, odborná konzultace na téma realit, konzultace nad developerskými projekty, informace o aktuální situaci na trhu s realitami, přehled cen na trhu s nemovitostmi a jejich vývoj atp.